Download references

Open Access Open Badges

MTHFR C677T and MTR A2756G polymorphisms and the homocysteine lowering efficacy of different doses of folic acid in hypertensive Chinese adults

Xianhui Qin, Jianping Li, Yimin Cui, Zeyuan Liu, Zhigang Zhao, Junbo Ge, Deming Guan, Jian Hu, Yanni Wang, Fumin Zhang, Xin Xu, Xiaobin Wang, Xiping Xu* and Yong Huo*

Nutrition Journal 2012, 11:2  doi:10.1186/1475-2891-11-2

Include


Format