Open Access Open Badges Pre-publication history

MTHFR C677T and MTR A2756G polymorphisms and the homocysteine lowering efficacy of different doses of folic acid in hypertensive Chinese adults

Xianhui Qin, Jianping Li, Yimin Cui, Zeyuan Liu, Zhigang Zhao, Junbo Ge, Deming Guan, Jian Hu, Yanni Wang, Fumin Zhang, Xin Xu, Xiaobin Wang, Xiping Xu* and Yong Huo*

Nutrition Journal 2012, 11:2  doi:10.1186/1475-2891-11-2

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 26 Aug 2011
Reviewer's Report Ke Hao 03 Sep 2011
Reviewer's Report Tianhua Niu 17 Sep 2011
Reviewer's Report Madhu Khullar 01 Nov 2011
Resubmission - Version 2 Author's comment 29 Nov 2011
Reviewer's Report Tianhua Niu 01 Dec 2011
Reviewer's Report Madhu Khullar 13 Dec 2011
Reviewer's Report Ke Hao 21 Dec 2011
Editorial acceptance 02 Jan 2012
Published 10 Jan 2012