Download references

Open Access Open Badges

Anemia in relation to body mass index and waist circumference among chinese women

Yu Qin, Alida Melse-Boonstra*, Xiaoqun Pan, Baojun Yuan, Yue Dai, Jinkou Zhao, Michael B Zimmermann, Frans J Kok, Minghao Zhou and Zumin Shi

Nutrition Journal 2013, 12:10  doi:10.1186/1475-2891-12-10

Include


Format